BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 133 / LĐTBXH - PC

V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Trả lời Công văn số 843 / BQL - LĐHC ngày 17/12/2014 của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động. Trước khi ban hành nội quy lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

    Nội quy lao động phải bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 của Bộ luật Lao động, trong đó có nội dung người sử dụng lao động phải quy định các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

  2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 128 của Bộ luật Lao động thì cấm người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

  3. Căn cứ các quy định nêu trên thì người sử dụng lao động được quyền quy định các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất tương ứng trong nội quy lao động, trong đó có việc quy định giá trị cụ thể về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động để áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật Lao động.

Khoản 1 Điều 130 của Bộ luật Lao động chỉ quy định trách nhiệm bồi thường của người lao động do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; không quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động mà tùy thuộc vào quy định của người sử dụng lao động trong nội quy lao động về xử lý các hình thức kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật Lao động./.


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân