TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10084 / CT - TTHT 

V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng

Địa chỉ: Lô T2-4 Tầng 8 Đường D1, Khu CNC Quận 9 Mã số thuế : 0310429832


Trả lời văn thư số  40 / 2014 / CV - SCS  ngày 03/11/2014 của Công ty về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  2. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”. ”

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Cửa hiệu và Sức sống mở siêu thị mini bán lẻ hàng hóa và Công ty cũng thực hiện cung cấp dịch vụ ăn uống (phục vụ cơm trưa Văn phòng) cho khách hàng làm việc trong tòa nhà, khi bán hàng hóa có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000  đồng / lần  thì Công ty lập bảng kê bán lẻ hàng hóa. Cuối mỗi ngày Công ty lập một hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.PC;

  • P.KTT1;

  • Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga