BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  32 / TCT - QLN 

V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  837 / CT - QLN & amp ;CCNT ngày 01/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị gia hạn nộp thuế cho Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định: “Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.”


Tại điểm d khoản 1 Điều 21 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  91 / 2014 / NĐ - CP  ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có quy định: “Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.


Khó khăn đặc biệt khác bao gồm: ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm trường hợp bị cấm hoặc ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh do vi phạm pháp luật)”.


Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Chi cục thi hành án huyện Mang Thít tổ chức thi hành, buộc Công ty trả tiền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Công ty không thể nộp số tiền thuế nợ, tiền phạt đúng hạn, đây không phải là trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác. Công ty Cổ phần Thủy sản An Phước không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được biết./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhi Vân Tuấn