BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4867 / LĐTBXH - BHXH

V/v thực hiện chính sách BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Trả lời công văn số 4899 / BHXH - CSXH ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Về căn cứ tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa.


    Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo số 112 / BC - CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vướng mắc trong thi hành Bộ luật Lao động năm 2012; tiếp đó ngày 10 tháng 9 năm 2014, Bộ có Tờ trình Chính phủ số 67 / TTr - BLĐTBXH về vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động và tính khả thi trong tổ chức thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do nhà nước quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 thì việc tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 cho đến trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện theo quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013.


    Như vậy, trong khi chờ ý kiến chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và để thực hiện việc thu nộp và giải quyết chế độ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp nêu trên thì đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013, từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 cho đến trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện theo quy định trước ngày 01 tháng 5 năm 2013 (như nội dung đề xuất tại công văn số 4296 / BHXH - CSXH ngày 10 tháng 11 năm 2014 và công văn số 4899 / BHXH - CSXH ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).


  2. Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)


Thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại kỳ họp thứ 8, hiện tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp trình Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Bảo hiểm xã hội. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động rà soát những nội dung được giao thuộc phạm vi trách nhiệm của mình ban hành, những nội dung cần đưa vào trong văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan; có văn bản đề xuất và chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân