BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  143 / BXD - VLXD 

V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép

Bộ Xây dựng nhận được công văn số  9642 / BTL -  TM ngày 28/8/2014 của Bộ Tư lệnh Hải quân, công văn số  6896 / UBND - KT  ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số  288 / 2014 / CMP  ngày 20/10/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép về việc đề nghị xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án đầu tư xây dựng nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Sau khi đã nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số  9642 / BTL -  TM ngày 28/8/2014 của Bộ Tư lệnh Hải quân, công văn số  6896 / UBND - KT  ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số  288 / 2014 / CMP  ngày 20/10/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép về việc đề nghị xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án đầu tư xây dựng nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4, Quân chủng Hải quân, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế Dự án và đã có báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xuất khẩu cát nhiễm mặn được tận thu trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định tại Thông báo số  407 / TB - VPCP  ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ và giao cho Bộ Xây dựng xác định khối lượng cụ thể và hướng dẫn xuất khẩu.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số  394 / VPCP - KTN  ngày 19/01/2015 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án nêu trên theo theo quy định tại Thông báo số  407 / TB - VPCP  ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án đầu tư xây dựng nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4, Quân chủng Hải quân với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/7/2015. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của các đơn vị liên quan, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án được phép xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét…) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án, vị trí nạo vét được Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư  04 / 2012 / TT - BXD  ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư lệnh Hải quân, UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 03  tháng / 01  lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án đầu tư xây dựng nạo vét mở rộng, hạ độ sâu và điều chỉnh hướng luồng vào cảng vật liệu và cảng tàu cá vũ trang Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Hải quân;

  • Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân;

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • UBND tỉnh Khánh Hòa;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Cục Hải quan Khánh Hòa;

  • Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam