BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  544 / TCHQ - GSQL 

V/v thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tập trung

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015Kính gửi: Công ty Cổ phần Logistics hàng không (ALS).

(Đ/c: ICD Mỹ Đình, 17 Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm. TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  35 / ALS  ngày 28/8/2014 của Công ty Logistics hàng không và công văn số  9504 / UBND - XDGT  ngày 04/12/2014 của Uỷ Ban nhân dân Thành Phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh theo đường hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý về chủ trương quy hoạch địa điểm làm thủ tục hải quan tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

  2. Cho phép Công ty ALS được triển khai xây dựng địa điểm làm thủ tục hải quan tập trung tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành để được ra quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tập trung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty, biết và thực hiện./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường