BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  548 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý thuế hàng NK nhưng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn của các Cục Hải quan địa phương bao gồm: Công văn số  516 / HQQB - NV  ngày 04/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình; số  3015 / HQHCM -  TXNK ngày 20/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; số  6633 / HQHP - TXNK  ngày 09/09/2014, số  5598 / HQHP - TXNK  ngày 16/07/2014, số  6079 / HQHP - TXNK  ngày 11/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng; số  1815 / HQĐNg - KTSTQ  ngày 17/09/2014, số  2132 / HQĐNg -  TXNK ngày 04/11/2014, số  2342 / HQĐNg - KTSTQ  ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng; số  180 / HQHT - NV  ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; số  1595 / TTR - HQNA  ngày 20/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc đề nghị hoàn thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá hạn 365 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về thuế đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba nhưng quá hạn 365 ngày, Bộ Tài chính đã có công văn số  19128 / BTC - TCHQ  ngày 30/12/2014; công văn số  357 / BTC - TCHQ  ngày 12/1/2015 để hướng dẫn thực hiện. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu hướng dẫn tại các công văn số nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện.


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng