BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 655 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn.

(KCN Đồng Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Trả lời công văn SOFEL-14-02 ngày 12/12/2014 của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn (Công ty SOFEL) vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1/ Về kiến nghị liên quan đến thủ tục hải quan điện tử:


Tiếp theo công văn số 14492 / TCHQ - GSQL ngày 3/12/2014 của Tổng cục Hải quan, trường hợp không thể thực hiện khai báo trên Hệ thống VNACCS do trị giá hóa đơn (trên 1.000 tỷ đồng) vượt quá trị giá thiết kế trên Hệ thống thì công ty thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ bằng tờ khai giấy theo quy định tại Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


2/ Về xử lý xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế:


Căn cứ Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, thì:


  • Tại điểm c.3 khoản 1 Điều 20 có quy định: “c.3) Xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế: Người nộp thuế phải tính và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm). Trường hợp việc xuất khẩu ngoài thời hạn quy định là do phía khách hàng nước ngoài, thì không tính và không phải nộp tiền chậm nộp thuế”.


  • Tại điểm b khoản 2 Điều 127 có quy định: “Trường hợp không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn 275 ngày hoặc được gia hạn thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất đối với hàng tạm nhập tái xuất, người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định (áp dụng cho cả trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập). Trường hợp hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa trong thời hạn nộp thuế thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 11 Thông tư này”.


  • Tại điểm a khoản 1 Điều 131 Thông tư 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định một trong những trường hợp người nộp thuế nộp phải tiền thuế chậm nộp là: “a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong

thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền; ”


Theo quy định nêu trên, khi hết thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, nếu chưa xuất khẩu sản phẩm thì người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định, phải tính và nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm).


Về xử lý tiền thuế quá hạn, tính chậm nộp đối với tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn biết và thực hiện nộp thuế theo đúng quy định.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Cục GSQL (để phối hợp thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK (QLN-Châu), GSQL (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Lỗ Thị Nhụ