BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  682 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Synztec Việt Nam.

(Địa chỉ: Lô J12 KCN Nomura Hải Phòng)


Phúc đáp công văn  003 / VNH - CV  ngày 16/01/2015 của công ty TNHH Synztec (MST: 0200658396) về việc phân luồng kiểm tra thực tế với các tờ khai nhập khẩu trên hệ thống  VNACCS / VCIS , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cơ quan Hải quan áp dụng QLRR trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất khẩu của công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16, Điều 17, Điều 31 của Luật Hải quan năm 2014, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 26 của Thông tư  175 / 2013 / TT - BTC  ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính.


Tổng cục hải quan thông báo để quý công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Hoàng Việt Cường-PTCT (để b/c);

  • Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

PHÓ TRƯỞNG BANHồ Ngọc Phan