BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1102 / TCHQ - TXNK 

V/v: thuế suất thuế GTGT mặt hàng tá dược nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1485 / HQCT - KTS  của Cục Hải quan TP. Cần Thơ phản ánh vướng mắc về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng tá dược nhập khẩu, để được hướng dẫn làm căn cứ kết luận kiểm tra sau thông quan tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 13/11/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  481 / TXNK - CST  chuyển hồ sơ công văn số  1485 / HQCT - KTS  của Cục Hải quan TP. Cần Thơ để Vụ Chính sách thuế trình Bộ có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất. Tuy nhiên, đến nay, Cục Hải quan TP. Cần Thơ vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn. Đề nghị Vụ Chính sách thuế sớm có hướng dẫn để Cục Hải quan địa phương thực hiện.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Vụ !Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP. Cần Thơ (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái