BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1121 / TCHQ - GSQL 

V/v: áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh có xuất xứ Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số  6153 / HQHP - GSQL  ngày 13/8/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc áp dụng thuế suất đối với lô hàng xe máy Piaggio nhập khẩu từ Italia nhưng có xuất xứ Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo Giấy chứng nhận đăng kiểm thì lô hàng xe máy có xuất xứ Việt Nam. Do vậy, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ hàng hóa, đề nghị đơn vị thực hiện:


  • Chấp nhận xuất xứ Việt Nam theo kết quả đăng kiểm;


  • Áp dụng thuế suất ưu đãi (MFN) đối với lô hàng 36 xe máy nhập khẩu (lô hàng này không đáp ứng các điều kiện theo quy định hướng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay miễn thuế).


Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh