BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 542 / BHXH - THU

V/v lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.


Căn cứ Thông báo số 418 / TB - BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2014,


Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo mức lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 là: 7, 54% / năm (0, 628% / tháng) .


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban GĐ BHXH. TP;

  • Các Phòng chức năng;

  • BHXH quận, huyện;

  • Đăng tải trên trang web;

  • Lưu VT, THU (s.2b).

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu