BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  340 / QĐ - TCHQ 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/06/2014;

Căn cứ Quyết định số  02 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số  128 / 2010 / TT - BTC  ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Thành Trung và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan kèm công văn số  272 / HQLS - GSQL  ngày 05/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập kho ngoại quan chuyên dùng để chứa hàng bảo quản lạnh có tổng diện tích 4.124,7 m2, gồm: 2.046 m2 kho lạnh, 98 m2 kho cấp đông, 1.673,7 m2 bãi và khu vực kiểm tra hàng hóa, 80 m2 văn phòng làm việc của Hải quan kho, 227 m2 công trình phụ trợ tại số 36A, dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn do Công ty TNHH Thành Trung là chủ sở hữu.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.


Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Thành Trung, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh