TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  172 / GSQL - TH 

V/v giám sát phương tiện, hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số  265 / HQLC  - NV ngày 13/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo vướng mắc trong thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại thường xuyên khu vực cửa khẩu phụ Bản Vược, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến một số nội dung sau:


  1. Về công tác giám sát phương tiện và hàng hóa xuất qua cửa khẩu phụ Bản Vược:


    Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 81 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và quy định về giám sát phương tiện thường xuyên qua lại cửa khẩu biên giới theo Quyết định số  2344 / QĐ - TCHQ  ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan.


    Trường hợp các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh mang tính đặc thù về công tác giám sát hải quan tại địa bàn quản lý của đơn vị thì Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ khoản 2 Điều 14 Quyết định  2344 / QĐ - TCHQ  dẫn trên để xây dựng quy định công tác giám sát đối với phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thường xuyên qua lại cửa khẩu phù hợp với thực tế tại địa phương. Dự thảo gửi về Tổng cục Hải quan phê duyệt trước khi ban hành thực hiện, đồng thời Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ không để tình trạng lợi dụng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.


  2. Về công tác báo cáo cấp trên:


Ngày 15/01/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số  316 / TCHQ  - GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, trong đó có nội dung yêu cầu báo cáo cụ thể việc làm thủ tục tạm nhập lô hàng Phốt pho vàng tại tờ khai số  44 / NTX / B13C  ngày 23/7/2013 và tờ khai số  47 / NTX / B13C  ngày 23/7/2013 qua cửa khẩu phụ Mường Khương; phô tô toàn bộ hồ sơ của các lô hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ (nếu có) cùng hồ sơ của các lô hàng trên gửi kèm báo cáo giải trình trước ngày 25/01/2015. Tuy nhiên đến nay Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chưa có báo cáo bằng văn bản và không có thông tin trao đổi với Cục GSQL để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo gấp và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại công văn  316 / TCHQ -GSQL.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu:VT,TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha