BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1732 / TCHQ - GSQL 

V/v xử lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng ngoại giao chưa làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng


Trả lời công văn số  241 / HQĐNg - GSQL  ngày 14/02/2015 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng:


  • Hủy tờ khai hải quan đối với 02 trường hợp xe ô tô đã làm thủ tục chuyển nhượng, tính thuế nhưng đến nay, người đang quản lý, sử dụng xe không đến cơ quan Hải quan thực hiện nộp thuế theo quy định tại điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


  • Có văn bản gửi Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) kèm danh sách và hồ sơ liên quan đến 30 trường hợp xe (bao gồm trường hợp xe chưa được làm thủ tục tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng và trường hợp xe đã làm thủ tục chuyển nhượng, tính thuế nhưng người đang quản lý, sử dụng xe không đến cơ quan Hải quan thực hiện nộp thuế) để Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt xử lý theo chức năng, thẩm quyền.


Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh