TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  174 / GSQL - TH

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội.

(Đ/c: Ô 22, khu B1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)


Trả lời công văn số  015 / 2015 / SEV - HN  ngày 04/02/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội về việc nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công đang gửi kho ngoại quan chờ xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam đã hoàn tất thủ tục xuất trả lô hàng nêu trên cho doanh nghiệp nước ngoài với chỉ định giao hàng tại kho ngoại quan thì lúc này quyền sở hữu hàng hóa thuộc về doanh nghiệp nước ngoài và hàng hóa trong kho chịu sự giám sát hải quan.


Nếu doanh nghiệp nội địa đưa lô hàng trên từ kho ngoại quan vào nội địa để tiếp tục thực hiện hợp đồng gia công khác thì thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu theo các loại hình tương ứng đồng thời thực hiện thủ tục đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan theo quy định tại Điều 59 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội được biết và liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha