BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  1866 / TB - TCHQ 

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


THÔNG BÁO


CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ  14 / 2015 / TT - BTC  NGÀY 30/01/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH


Ngày 30/1/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2015. Để triển khai thực hiện Thông tư này, PTCT Nguyễn Dương Thái yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động tập huấn, quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư đến các đơn vị trực thuộc và thực hiện một số nội dung sau:


 1. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

  1. Phân loại hàng hóa, lấy mẫu phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 10, Điều 12 Thông tư;


  2. Tiếp nhận đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, theo dõi trừ lùi đối với hàng hóa thực hiện phân loại là máy liên hợp, tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 và 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và hàng hóa thực hiện phân loại là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư;


  3. Cập nhật kịp thời các nghiệp vụ nêu tại điểm a, điểm b vào cơ sở dữ liệu MHS theo đúng hướng dẫn;


  4. Phản ánh kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế xuất nhập khẩu).

 2. Cục Thuế xuất nhập khẩu:


  1. Thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư;


  2. Trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành Thông báo kết quả phân loại theo đúng quy định tại Điều 11 Thông tư.


  3. Tổ chức xây dựng quy trình thực hiện phân loại đối với hàng hóa phải phân tích để phân định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện các nghiệp vụ của các đơn vị liên quan, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 11 Thông tư;


  4. Cập nhật kịp thời kết quả phân loại vào cơ sở dữ liệu MHS theo đúng hướng dẫn;

 3. đ) Chủ trì, trình Lãnh đạo Tổng cục xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư.


 4. Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu:


  1. Tổ chức tiếp nhận mẫu hàng hóa thực hiện phân tích, giám định theo đúng đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư;


  2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích; sử dụng mẫu hàng hóa để thực hiện phân tích; gửi mẫu trưng cầu giám định theo đúng quy định tại điều 9, khoản 3, khoản 5 Điều 10 Thông tư;


  3. Tổ chức xây dựng quy chế về phân tích để phân loại hàng hóa, đảm bảo quy trình kỹ thuật, chứng từ đối với việc lấy mẫu, quyết định hủy mẫu theo đúng quy định tại Thông tư;


  4. Ban hành Thông báo kết quả phân tích đúng thời hạn quy định tại Điều 11 để Cục Thuế xuất nhập khẩu trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành Thông báo kết quả phân loại;


   đ) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, mẫu hàng hóa phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Điều 12 Thông tư;


  5. Trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 13 Thông tư;


  1. Phối hợp với Cục Thuế xuất nhập khẩu xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư;


  2. Cập nhật kịp thời kết quả phân tích, kết quả giám định vào cơ sở dữ liệu MHS theo đúng hướng dẫn.

 5. Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Giám đốc Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Thông tư số  14 / 2015 / TT - BTC  ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại Thông báo này.


Thừa lệnh Lãnh đạo Tổng cục, Văn phòng thông báo để các đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:

 • LĐTC (để báo cáo);

 • Cục Thuế XNK (để thực hiện);

 • Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để thực hiện);

 • Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);

 • Lưu: VT, VP (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 CHÁNH VĂN PHÒNG


Lê Xuân Huế