BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1883 / TCHQ - TXNK

V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi và máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp (công văn số  137 / HQBD - TXNK  ngày 16/01/2015). Về thuế GTGT thức ăn chăn nuôi, ngày 27/01/2015, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số  686 / TCHQ - TXNK . Về thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thì các linh kiện đồng bộ của từng máy gặp đập liên hợp, máy xới được Công ty TNHH Kobuta Việt Nam áp mã số theo sản phẩm nguyên chiếc và Cục Hải quan Bình Dương tạm thời giải quyết không thu thuế GTGT đối với các linh kiện đồng bộ nhập khẩu trên. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo mặt hàng nhập khẩu khai báo là linh kiện đồng bộ dùng để lắp ráp máy gặt đập liên hợp, máy xới của Công ty TNHH Kobuta Việt Nam nhập khẩu 100% linh kiện từ nước ngoài hay nhập khẩu một phần linh kiện từ nước ngoài về lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và nêu rõ quan điểm xử lý đối với các mặt hàng trên căn cứ Luật số  71 / 2014 / QH13 , Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ. (đề nghị báo cáo gửi kèm hồ sơ nhập khẩu, tờ khai hải quan khi nhập khẩu linh kiện của các mặt hàng trên).


Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 12/3/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT,TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


    Nguyễn Ngọc Hưng