BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1946 / TCHQ - GSQL 

V/v về việc vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  4491 / HQHCM - TXNK  ngày 12/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc xác minh tình trạng cá nhân ông Nguyễn Hoàng Long không còn nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp theo hướng dẫn tại Điều 130 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính:


  Theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13  và hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  thì không phát sinh trường hợp nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của cá nhân. Vì vậy, vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn số  4491 / HQHCM - TXNK  dẫn trên của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực tế không xảy ra.


 2. Về việc Hệ thống kế toán thuế tập trung không lưu dữ liệu về tờ khai phi mậu dịch, do đó không có căn cứ để hạch toán kế toán:


  • Về việc lưu dữ liệu tờ khai phi mậu dịch trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung: khi thực hiện thu thuế của loại hình phi mậu dịc nếu đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu về việc thu nộp thuế của tờ khai vào Hệ thống thì thông tin thu nộp thuế của tờ khai đó sẽ được lưu trên Hệ thống. Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh thực hiện cập nhật dữ liệu theo đúng quy định.


  • Về phương pháp hạch toán kế toán đối với trường hợp thu thuế phi mậu dịch và hoàn thuế phi mậu dịch: nội dung này đã được hướng dẫn tại khoản 3, mục B, phần II Thông tư  32 / 2006 / TT - BTC  ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính (nay là Điều 21 Thông tư  212 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/12/2014 thay thế Thông tư  32 / 2006 / TT - BTC ). Theo đó, căn cứ để hạch toán bút toán hoàn thuế phi mậu dịch là quyết định hoàn thuế.


  • Về chức năng hoàn thuế phi mậu dịch trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung: đơn vị sử dụng chức năng: 2.Nhập liệu / D. Chứng từ ghi sổ không liên quan tờ khai /1. Nhập chứng từ ghi sổ hạch toán kép để cập nhật thông tin vào hệ thống.

 3. Về việc có hoàn tất cả các sắc thuế không (thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT):


Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Điều 26 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa, trường hợp hủy tờ khai thì thực hiện hoàn trả tất cả các loại thuế thuộc tờ khai đó theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK, Cục CNTT &TKHQ (để biết);

 • Lưu: VT, GSQL(04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường