BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1988 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý thuế nhập khẩu dự án phức hợp

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Để có cơ sở xem xét, báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng” của Công ty TNHH Sanofi Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số  14548 / TCHQ -  TXNK ngày 05/12/2014, số  15323 / TCHQ - TXNK  ngày 26/12/2014 đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư nêu trên; luận chứng kinh tế kỹ thuật; bản giải trình chi tiết về việc phân bổ vốn đầu tư tạo tài sản cố định cho từng hạng mục (dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng), danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho từng hạng mục và các tài liệu khác có liên quan do Công ty nộp, xuất trình để xác định danh mục các mặt hàng sử dụng tương ứng với hạng mục sản xuất dược phẩm và báo cáo kết quả kiểm tra kèm đề xuất của đơn vị về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 30/12/2014. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai nội dung các công văn số  14548 / TCHQ - TXNK, số  15323 / TCHQ - TXNK  nêu trên và báo cáo kết quả kèm đề xuất của đơn vị về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 20/3/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng