BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1992 / TCHQ - TXNK 

V/v Kiểm tra nhập khẩu xăng dầu theo C/O form D, E, AK

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm soát tình hình hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu được hưởng ưu đãi về xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia, nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng Giấy chứng nhận xuất xứ  (C / O)  mẫu D, mẫu E và mẫu AK để được hưởng mức thuế suất ưu đãi. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:


 1. Khi các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có xuất trình C/O mẫu D, E và AK để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại các Thông tư  165 / 2014 / TT - BTC , Thông tư  166 / 2014 / TT - BTC  và Thông tư  167 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính, thì phải tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D), mẫu E (C/O form E) và mẫu AK (C/O form AK) theo đúng các quy định tại Thông tư  45 / 2007 / TT - BTC  ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính; các Thông tư số  21 / 2010 / TT - BCT  ngày 17/5/2010 và số  31 / 2010 / TT - BCT  ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính. Đối với các hàng hóa khác yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra giấy chứng nhận về xuất xứ, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được giải đáp.


 2. Hàng tháng thống kê và báo cáo kim ngạch, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu được hưởng thuế nhập khẩu theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tại các Thông tư số  165 / 2014 / TT - BTC ,  166 / 2014 / TT - BTC  167 / 2014 / TT - BTC  nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT & Thống kê hải quan) (theo biểu mẫu 01 đính kèm). Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày mồng 05 của tháng kế tiếp.


  Đối với các trường hợp xin nợ C/O, đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu kim ngạch và thuế nhập khẩu theo từng tờ khai đã bổ sung C/O xin nợ và được tính lại, hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thay vì thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) như khi nợ C/O (theo biểu mẫu 02 đính kèm).


  Lưu ý: Chỉ gửi báo cáo gửi vào hòm thư điện tử: thongke@customs.gov.vn và hatk@customs.gov.vn.


  Số liệu báo cáo thực hiện từ 1/1/2015 đến hết 31/12/2015. Nếu sau thời gian này cần tiếp tục báo cáo, thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản yêu cầu.


 3. Giao Cục Công nghệ thông tin & TKHQ hàng tháng thống kê chi tiết kim ngạch, số thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi theo từng mặt hàng cụ thể, báo cáo

Lãnh đạo Tổng cục và chuyển Cục Thuế XNK để phục vụ đánh giá tình hình thu nộp ngân sách và xây dựng dự toán thu ngân sách.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);

 • Cục GSQL (để p/h);

 • Cục CNTT&TKHQ (để t/h);

 • Lưu: VT-TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN….

-------

Biểu 01BIỂU TỔNG HỢP KIM NGẠCH VÀ SỐ THU TỪ XĂNG DẦU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT THEO C/O FORM D, C/O FORM E, C/O FORM AK


Từ ngày…….. đến ngày……..STT


Mặt hàng

Thuế suất Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O ưu đãi đặc

form D (%) biệt theo

C/O form

E (%)


1=2+3+4+5+6

Tổng các mặt hàng xăng dầu


quốc gia 1


quốc gia 2 …

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)

Trong đó:


2


Xăng

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất Thuế suất áp dụng…. áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


3


Dầu D.O (Diezel)

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất Thuế suất áp dụng…. áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


4


Dầu F.O (Mazut)

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất Thuế suất áp dụng…. áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

- Lượng (tấn)

Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O form AK (%)


- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


5


Nhiên liệu bay

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


6


Dầu hỏa

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

Thuế suất áp dụng….

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN….

-------

Biểu 02


BIỂU TỔNG HỢP KIM NGẠCH VÀ SỐ THU TỪ XĂNG DẦU ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DO NỘP BỔ SUNG C/O XIN NỢ


Từ ngày…….. đến ngày……..STT


Mặt hàng


Số tờ khai


Ngày tờ khai


Thuế suất trước khi nộp

C/O (%)

Thuế suất sau khi nộp bổ

sung C/O (%)


Loại C/O

Ngày nộp bổ sung C/O

quốc gia

1

quốc gia

2


...

quốc

gia 1

quốc

gia 21=2+3+4+5+6

Tổng các mặt hàng xăng dầu

- Lượng (tấn)


- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)

Trong đó:


2


Xăng


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


3


Dầu D.O (Diezel)


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


4


Dầu F.O

(Mazut)


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


5


Nhiên liệu

bay

Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp


dụng...

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)


6


Dầu hỏa


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...


Thuế suất áp dụng...

Thuế suất áp dụng...

- Lượng (tấn)

- Trị giá (USD)

- Số thu (VND)