BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2074 / TCHQ - TXNK

V/v hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Việt Năng.

(Đ/c số 04 Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội)


Trả lời công văn số 01/CV/VN/2015 ngày 12/01/2014 của Công ty TNHH Việt Năng về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của lô hàng rượu nhập khẩu sau đó tái xuất ra nước ngoài quá hạn 365 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Ngày 30/12/2014, căn cứ thẩm quyền quy định, Bộ Tài chính đã có công văn số  19128 / BTC - TCHQ  hướng dẫn không thực hiện hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Việt Năng thực hiện theo đúng văn bản đã hướng dẫn.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hải Phòng;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái