BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  298 / BCT - XNK 

V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.


Thời gian qua Bộ Công Thương nhận được phản ánh của doanh nghiệp về một số tiêu cực phát sinh trong quá trình Ủy ban nhân dân các tỉnh lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT .


Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh rà soát lại quy trình công bố, lựa chọn doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu quản lý. Theo đó, việc lựa chọn doanh nghiệp nên đảm bảo những nguyên tắc sau:


  • Không quy định bổ sung thêm các điều kiện vượt quá quy định tại Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT .


  • Không nên khống chế số lượng doanh nghiệp được lựa chọn mà quy định theo hướng các doanh nghiệp đáp ứng nguyên tắc đề ra thì được tái xuất qua các cửa khẩu đã công bố. Trong trường hợp cần thiết, đối với những mặt hàng nhạy cảm đối với địa bàn tỉnh thì mới xem xét theo hướng thí điểm cho một số doanh nghiệp thực hiện trong thời gian đầu, sau đó phải có tổng kết, đánh giá và mở rộng cho các doanh nghiệp khác thực hiện.


  • Việc lựa chọn doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, quy trình, thủ tục lựa chọn phải được thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp.


Bộ Công Thương xin trao đổi để Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện và có ý kiến phản hồi lại./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, XNK(2).


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh