BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3156 / BTC - TCHQ 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan cho mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG cho DNCX

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH ALMINE Việt Nam.

(Đ/c: KCN Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình)


Trả lời công văn số  2512 / ALM  của Công ty TNHH ALMINE Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014;


Căn cứ Thông tư  70 / 2014 / TT - BTC  ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng.


 1. Về đăng kí định mức tiêu hao:


  1. Đồng ý cho doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu khí và LPG phục vụ mục đích sản xuất của mình từ thương nhân đã có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng này mà không phải đăng ký định mức tiêu hao;


  2. Doanh nghiệp chế xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng lượng khí và LPG nhập khẩu phù hợp với hoạt động, vận hành của máy móc, thiết bị tham gia vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp;

 2. Về kiểm tra nhà nước về chất lượng khí và LPG:


  Đối với lượng khí và LPG mà Doanh nghiệp chế xuất mua từ thương nhân đầu mối có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và đã có chứng thư giám định chất lượng cho mặt hàng này thì không cần xuất trình chứng thư giám định nhà nước về chất lượng khi làm thủ tục nhập khẩu vào khu chế xuất.


 3. Giám định về khối lượng:


Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 4 Thông tư  70 / 2014 / TT - BTC  ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính thì việc xác định khối lượng khí và LPG nhập khẩu có thể căn cứ theo đồng hồ đo hoặc cân xe tại kho khi bơm khí và LPG, nguyên liệu vào xe téc, xe bồn.


Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • Chi cục HQ Bắc Hà Nội (để t/h);

 • TCT Gas Petrolimex;

 • Lưu: VT, TCHQ (12b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường