TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  330 / TXNK - PL 

V/v Xác định mã số của hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Medcomtech

(61, ngõ 291, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)

Cục Thuể xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 026. 15 / MEDCT  ngày 4.3.2015 của Công ty CP Medcomtech đề nghị xác định mã số của hàng hóa nhập khẩu có tên khai báo là máy tách thành phần máu làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan CK sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

Tại điểm b.2 Điều 17 có quy định: Các trường hợp phải phân tích theo quy định tại Điểm b.1 Khoản 7 Điều này nhưng Trung tâm Phân tích phân loại thuộc Tổng cục Hải quan chưa đủ điều kiện phân tích thì cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích gửi mẫu hàng hóa đến tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật của các Bộ quản lý chuyên ngành hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của Luật Thương mại (sau đây gọi tắt là cơ quan giám định) để trưng cầu giám định theo đúng quy định của pháp luật và sử dụng kết quả giám định của các cơ quan này để xác định về tên hàng, mã số, mức thuế của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để giám định hàng hóa tại cơ quan giám định trong trường hợp hàng hóa nằm trong danh mục mà Trung tâm và Chi nhánh Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu không thể thực hiện phân tích phân loại.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty CP Medcomtech biết và thực hiện./.


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng