BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số: 1602 / QĐ - BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số 95 / 2012 / NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Quyết định số 2840 / QĐ - BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;


Căn cứ Công văn số 5790 / BCT - KH ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).


Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840 / QĐ - BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.


Điều 3. Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Các Bộ: KH&ĐT; TC; NN&PTNT; Y tế; GTVT; TT&TT; XD; KHCN;

  • Ngân hàng Nhà nước;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ;

  • Website BCT;

  • Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC


DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1602 / QĐ - BCT ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


Mã số theo biểu thuế (*)

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Nhóm

Phân nhóm


9028


30


10


Công tơ điện xoay chiều một pha kiểu điện tử loại VSE11

Kiểu pha: 1 pha


Điện áp định mức: 220V Cấp chính xác: 1.0

Dòng điện: 5(20)A, 10(20)A, 20(80)A


Dòng điện khởi động:≤0.4%Ib Tần số làm việc: 50Hz

Hằng số công tơ: 3200;1600; 800imp / kWh


Có khả năng tích hợp các module PLC, RF để truyền dữ liệu từ xa


9028


30


10


Công tơ điện

xoay chiều ba pha kiểu điện tử loại VSE3T

Kiểu pha: 3 pha


Điện áp định mức: 230V / 400V Cấp chính xác hữu công: 1.0 Cấp chính xác vô công: 2.0 Dòng điện: 50(100)A, 5(6)A Dòng điện khởi động: 0.4%Ib Tần số làm việc: 50Hz

Hằng số công tơ: 500; 5000imp / kWh

(*). Mã HS: 9028.30.10 căn cứ theo Thông tư số 164 / 2013 / TT - BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế