BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2563 / BTC - TCT

V/v chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về thuế môn bài theo hướng đưa vào nội dung quy định tại Luật phí, lệ phí. Trong thời gian chưa có văn bản chính thức, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bài như sau:

  • Đối với các trường hợp đã thực hiện đăng ký thuế từ 31/12/2014 trở về trước, hoặc đã được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài phải nộp để lập sổ bộ thuế môn bài năm 2015 theo hướng dẫn tại công văn số 5095 / TCT - CS ngày 17/11/2014 của Tổng cục Thuế thì tiếp tục thu, nộp theo mức đã xác định.

  • Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 01/01/2015 trở đi hoặc chưa được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 thì nộp thuế theo mức tương đương với các trường hợp đang hoạt động đã thu thuế môn bài, có cùng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp này, cơ quan thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các tiêu chí như: ngành nghề kinh doanh; số vốn ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 42 / 2003 / TT - BTC ngày 7/5/2003 để xác định mức thuế môn bài phù hợp.

Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế thực hiện xác định và thực hiện thu thuế môn bài theo hướng dẫn trên, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn kịp thời./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo)

  • Vụ PC, Vụ NSNN;

  • Vụ PC (TCT)

  • Lưu: VT, TCT (VT, CS ((3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn