BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 607 / TCT - KK

V/v đăng ký thuế cho chi nhánh

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4909 / KH & amp ;ĐT-VP ngày 26/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và công văn số 3713 / CT - KK & amp ;KTT ngày 27/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đăng ký thuế cho chi nhánh Công ty TNHH khí công nghiệp Đông Anh.


Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 34 / ĐKKD - NV ngày 05/02/2015 trả lời công văn số 4909 / KH & amp ;ĐT-VP ngày 26/12/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (bản photocopy đính kèm).


Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội căn cứ công văn số 34 / ĐKKD - NV ngày 05/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;

  • Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lê Thu Mai