BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 754 / TCT - KK

V/v cấp mã số thuế vãng lai

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 151 / CT - KK ngày 29/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về việc cấp mã số thuế vãng lai đối với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) tại Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại:


  • Điểm c khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 60 / 2005 / QH11 quy định về sáp nhập doanh nghiệp;


  • Khoản 7 Điều 2 và điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.


Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý doanh nghiệp và pháp luật về thuế nêu trên, thực hiện chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy thực hiện nhận sáp nhập đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền (sau đây gọi tắt là Công ty Bến Kiền) là doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty. Sau khi sáp nhập, Công ty Bến Kiền chấm dứt tồn tại, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty Bến Kiền.


Đối với các khoản tiền thuế, tiền phạt Công ty Bến Kiền còn nợ ngân sách nhà nước tại địa bàn thành phố Hải Phòng chuyển giao cho Tổng công ty công nghiệp tàu thủy sau khi sáp nhập (nếu có), Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ các quy định tại Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn Tổng công ty công nghiệp tàu thủy thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế vãng lai tại địa bàn thành phố Hải Phòng để thực hiện theo dõi, đôn đốc thu các khoản tiền thuế, tiền phạt trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ: PC, CNTT, QLN (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí