BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 758 / TCT - QLN

V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 837 / CT - QLCCN ngày 13/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa phản ánh tình hình nợ thuế của Công ty TNHH Hưng Phú. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 215 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì những trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế thuế bao gồm:


  • Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


  • Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.


  • Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).


  Theo đó, đối với trường hợp Công ty TNHH Hưng Phú có phát sinh khoản tiền thuế nhưng không nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, khoản tiền thuế nợ đã quá 90 ngày thì Công ty thuộc trường hợp bị cưỡng chế thuế.


 2. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ tình hình nợ tiền thuế của Công ty TNHH Hưng Phú để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo đúng quy định tại Điều 3 Thông tư số 215 / 2013 / TT - BTC (nêu trên).


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);

 • Công ty TNHH Hưng Phú;

 • Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT


Trịnh Hoàng Cơ