BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 816 / TCT - TNCN

V/v cấp mã số thuế người phụ thuộc và mã số thuế cá nhân.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang


Liên quan đến nội dung vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về “cấp mã số thuế TNCN” tại điểm 4, 5, 6 Mục II bản “Tổng hợp khó khăn vướng mắc, kiến nghị của Cục Thuế Lào Cai, Kiên Giang, Hà Tĩnh” tại văn bản số 17962 / BTC - PC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính sau thực hiện kết luận kết quả kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các Cục Thuế Lào Cai, Kiên Giang, Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về vấn đề cấp mã số thuế người phụ thuộc


  Việc cấp MST cho người phụ thuộc đơn lẻ thực hiện theo Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật QL thuế về đăng ký thuế; và Quy trình quản lý đăng ký thuế ban hành kèm theo Quyết định số 329 / QĐ - TCT ngày 27/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, để đáp ứng việc cấp MST cho người phụ thuộc đồng loạt theo hồ sơ quyết toán năm 2014, đề nghị Cục Thuế liên hệ trực tiếp với Tổng cục Thuế (Vụ QLT TNCN và Cục CNTT) để được hỗ trợ.


 2. Về thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuế đối với hồ sơ doanh nghiệp gửi cấp MST

cá nhân


 • Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:


  “2. Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế).”


 • Tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:


“7. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân gồm


 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;


 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp gửi cấp MST cá nhân vẫn thực hiện theo quy định. Đề nghị Cục Thuế tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức trả thu nhập để cung cấp đầy đủ thông tin về cá nhân người nộp thuế theo quy định để việc xử lý hồ sơ đảm bảo thời hạn theo quy định nêu trên thuận lợi cho việc cấp MST cá nhân.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Vụ Pháp chế (BTC);

 • Lưu: VT, TNCN

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Tạ Thị Phương Lan