BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 836 / TCT - KK

V/v quản lý thuế SDĐPNN tại Văn phòng Cục Thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương


Trả lời công văn số 69 / CT - KKT ngày 09/01/2015; công văn số 412 / CT - KKT ngày 02/02/2015 và công văn số 420 / CT - KKT ngày 03/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị Tổng cục Thuế cho phép Cục Thuế được nhập và hạch toán tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Xét trường hợp cụ thể của Cục Thuế tỉnh Hải Dương trong việc quản lý thuế SDĐPNN, việc chuyển thuế SDĐPNN của những doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý từ Chi cục Thuế về Văn phòng cục không ảnh hưởng đến việc phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh, Tổng cục Thuế đồng ý Cục Thuế được quản lý thu thuế SDĐPNN đối với người nộp thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương liên hệ với Cục Công nghệ thông tin (TCT) để được hỗ trợ về ứng dụng.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CNTT;

  • Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí