TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 175 / GSQL - GQ3

V/v xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Kiên Giang.


Ngày 26/02/2015, Cục Hải quan Kiên Giang có công văn số 216 / HQKG - NV về việc xác nhận điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế; về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Kiên Giang:


Bổ sung hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148 / 2013 / TT - BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính kèm biên bản đánh giá điều kiện giám sát quản lý của hải quan tại địa điểm cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Quý Cục biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha