TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 207 / GSQL - GQ1

V/v thực hiện CV số 41 / CTVN - THGP ngày 09/3/2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Ngày 09/3/2015, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 41 / CTVN - THGP về đề nghị cơ quan Hải quan phối hợp tăng cường quản lý giấy phép CITES đối với mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan sao gửi công văn số 41 / CTVN - THGP ngày 09/3/2015 dẫn trên đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được kịp thời hướng dẫn./.


(Gửi kèm công văn số 41 / CTVN - THGP ngày 09/3/2015 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b / cáo) ;

  • Cơ quan quản lý CITES VN - BNN&PTNT (để p / hợp) ;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải