BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2139 / TCHQ - GSQL

V/v: hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn nêu vướng mắc đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa là phế liệu, hàng hóa thu được từ hoạt động xử lý chất thải, hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cụ thể như sau:


1/ Hàng hóa xuất khẩu là phế liệu, hàng hóa khác thu được trong quá trình sản xuất:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.


Theo quy định tại điểm 1 mục II Thông tư số 04 / 2007 / TT - BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì doanh nghiệp FDI được xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất và hàng hóa thanh lý theo hình thức xuất khẩu.


Theo quy định tại điểm 6 mục II Thông tư số 04 / 2007 / TT - BTM dẫn trên thì doanh nghiệp FDI được nhượng bán phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất vào nội địa.


Như vậy, hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài hàng hóa là phế liệu hoặc hàng hóa thu được sau khi xử lý chất thải của quá trình sản xuất của doanh nghiệp FDI chưa được hướng dẫn.


Xét thực tế việc doanh nghiệp FDI đầu tư máy móc, thiết bị xử lý chất thải và xuất khẩu phế liệu, phế thải ra nước ngoài là hoạt động nên khuyến khích, do vậy theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì cho phép doanh nghiệp FDI được thực hiện hoạt động này, không yêu cầu bổ sung tại ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.


2/ Hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành:


Trong quá trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp FDI có nhu cầu nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất và bảo hành cho các sản phẩm do chính doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/9/2006, Nghị định số 23 / 2007 / NĐ - CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 08 / 2013 / TT - BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho chính sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra được coi là nhập khẩu để triển khai hoạt động

đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư, hoạt động nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho sản phẩm mà doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối phải thực hiện theo quyền nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan xin trao đổi, kính đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về các nội dung nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp thống nhất.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH KSB KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai (thay t / lời) ;

  • Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường