BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2216 / TCHQ - TXNK

V/v quặng monazite xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường.

(18 Nội Khu Hưng Gia II, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 07 / TQC / 2015 ngày 24/02/2015 của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường kiến nghị về việc thống nhất giải pháp chỉ phân tích một lần làm cơ sở áp dụng chính sách mặt hàng và phân loại hàng hóa đối với quặng monazite xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Trên cơ sở ý kiến của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường về việc thực hiện phân tích hoặc giám định một lần làm cơ sở áp dụng chính sách mặt hàng và phân loại hàng hóa đối với quặng monazite xuất khẩu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 thay thế Thông tư số 49 / 2010 / TT - BTC theo hướng: Trường hợp Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành giao nhiệm vụ, chỉ định cho cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thì cơ quan Hải quan căn cứ các điều kiện tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành để thực hiện phân tích hàng hóa làm cơ sở để phân loại hàng hóa và thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.


Theo đó, trong thời gian tới, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện phân tích để phân loại, phân tích để kiểm tra chất lượng quặng xuất khẩu khi có đủ điều kiện và được ủy quyền của Bộ Công Thương.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái