BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2253 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc miễn thuế hàng hóa NK trong Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.


Trả lời công văn số 1761 / HQĐT - NV ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế nhập khẩu máy làm lạnh chuyên dùng cho xe đông lạnh phục vụ dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc miễn thuế nhập khẩu máy làm lạnh:


    Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Thủy hải sản An Phú có dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” và đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan trong đó có 14 cái máy làm lạnh (trang bị cho xe tải đông lạnh). Công ty đã được miễn thuế nhập khẩu 04 cái máy làm lạnh theo tờ khai số 34 / NĐT / CĐT - 01 ngày 12/12/2007. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” nêu trên, Công ty có đăng ký 07 hạng mục hàng hóa nhập khẩu nhưng tại hạng mục máy móc, thiết bị (một trong bảy hạng mục Công ty đã đăng ký) không thể hiện việc nhập khẩu máy làm lạnh (trang bị cho xe tải đông lạnh).


    Qua xem xét hồ sơ và đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149 / 2005 / NĐ - CP ngày 08/12/2005 và Thông tư số 59 / 2007 / TT - BTC ngày 14/6/2007 thì mặt hàng máy làm lạnh thuộc nhóm máy móc, thiết bị. Do đó, trường hợp Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xác định mặt hàng máy làm lạnh do Công ty CP Thủy hải sản An Phú nhập khẩu theo tờ khai số 34 / NĐT / CĐT - 01 ngày 12/12/2007 để tạo tài sản cố định, phục vụ đúng mục đích cho dự án khuyến khích đầu tư nêu trên và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149 / 2005 / NĐ - CP ngày 08/12/2005.


  2. Về việc thay đổi mục đích sử dụng:


Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 79 / 2009 / TT - BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, trường hợp số máy làm lạnh nhập khẩu theo tờ khai số 34 / NĐT / CĐT - 01 nêu trên của Công ty CP Thủy hải sản An Phú nếu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi mục đích sử dụng, không khai báo với cơ quan hải quan thì Công ty bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt phải nộp và tùy theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-CS (03b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng