BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2258 / TCHQ - GSQL

V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


Trong quá trình thực hiện Quyết định số 73 / 2014 / QĐ - TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc. Ngày 02/3/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 1681 / TCHQ - GSQL gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến về việc nhập khẩu phế liệu theo quy định tại Quyết định số 73 / 2014 / QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong công văn có đề nghị được nhận lại ý kiến trả lời của quý Bộ trước ngày 06/3/2015, tuy nhiên đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được trả lời.


Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được công văn của các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn nhập khẩu phế liệu nói chung và vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò nói riêng, cụ thể: công văn số 09 / CV - TH ngày 06/02/2015 của Công ty TNHH CYG Thanh Hồng, công văn số 01 CV-HT ngày 03/03/2015 của Công ty TNHH Hồng Tấn, công văn số 02 - 03 / HT ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền, công văn số 121 / PC - TTĐT ngày 05/03/2015 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Đây là vướng mắc về chính sách ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Do đó, kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có ý kiến trả lời về các vấn đề được nêu trong công văn số 1681 / TCHQ - GSQL ngày 02/3/2015 để Tổng cục Hải quan có đủ cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất, tránh gây ùn tắc trong quá trình xử lý hàng hóa tại các cửa khẩu.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.


(Gửi kèm công văn số 1681 / TCHQ - GSQL ngày 02/3/2015).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);

  • Cục Hải quan TP Hải Phòng (để biết);

  • Cty TNHH CYG Thanh Hồng (để biết);

  • Cty TNHH Hồng Tấn (để biết);

  • Cty TNHH sx hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh