BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2275 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng Bột khô pha dịch chạy thận nhân tạo

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Fresenius Medical Care Việt Nam

(Số 16 đường Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28-FME-2014 ngày 27/8/2014 của Công ty TNHH Fresenius Medical Care Việt Nam về việc phân loại mặt hàng “Bột khô pha dịch đậm đặc chạy thận nhân tạo Granudial AF các loại, Granudial BI các loại”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu:


  Căn cứ Điều 5 Thông tư 49 / 2010 / TT - BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Việc phân loại hàng hóa phải tuân thủ: Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 6 Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa; Nghị định số 06 / 2003 / NĐ - CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định đặc điểm, tính chất, cấu tạo, công dụng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa là tài liệu tham khảo trong quá trình phân loại.


  Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam thì nội dung chi tiết nhóm 90.18 “Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực”.


  Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 90.18:


  “Nhóm này bao gồm một tập hợp rất rộng những dụng cụ và thiết bị làm từ mọi vật liệu (kể cả kim loại quý) mà hầu như trong mọi trường hợp, chỉ giành để sử dụng cho công việc chuyên môn (Ví dụ sử dụng bởi các thầy thuốc, nhà phẫu thuật nha sĩ, thú y sĩ, nữ hộ sinh, v.v...) dù đó là việc chẩn đoán, phòng ngừa hay điều trị một chứng bệnh hoặc để mổ, v.v… Nhóm này cũng bao gồm cả những dụng cụ và máy móc sử dụng cho công việc giải phẫu hay phẫu tích, mổ tử thi, v.v..., và trong một số điều kiện nhất định, bao gồm cả những dụng cụ và máy móc cho các phòng thí nghiệm nha khoa”.


  Đối chiếu với hai mặt hàng có kết quả phân tích là:


  - “Bột khô pha dịch đậm đặc dùng cho máy chạy thận nhân tạo loại Granudial AF13-Art N0 508823C” có kết luận phân tích “Bộ sản phẩm hóa chất gồm: 01 túi ký hiệu XN103: thành phần là Natri hydrogen acetat, khối lượng 1492g; 01 túi ký hiệu AF53SG: thành phần là Natri clorua, kali clorua, magie clorua, canxi clorua, khối lượng 3922g; 03 túi ký hiệu AF100 thành phần là natri clorua 100; khối lượng 6273g / túi .

  “Bột khô pha dịch đậm đặc dùng cho máy chạy thận nhân tạo loại Granudial BI 84” có kết luận phân tích “Natri bicarbonat, dạng tinh thể. Gồm 4 túi, khối lượng 8400g / túi .”


  Hai mặt hàng nêu trên không phải là máy móc, thiết bị, dụng cụ hay bộ phận, phụ tùng của máy móc thiết bị mà chỉ là hóa chất được sử dụng cho máy (tiêu hao trong quá trình chạy máy) nên không phù hợp phân loại vào nhóm 90.18.”


  Căn cứ kết quả phân tích nêu trên, mặt hàng “Bột khô pha dịch đậm đặc dùng cho máy chạy thận nhân tạo loại Granudial BI 84” thuộc mã số 2836.30.00 và mặt hàng “Bột khô pha dịch đậm đặc dùng cho máy chạy thận nhân tạo loại Granudial AF13 thuộc mã số 3824.90.99


 2. Về thuế giá trị gia tăng:


Căn cứ Điều 2 Thông tư 24 / 2011 / TT - BYT ngày 21/6/2014 của Bộ Y tế quy định các mặt hàng được coi là trang thiết bị y tế, bao gồm “vật tư, hóa chất” sử dụng cho mục đích y tế.


Căn cứ khoản 11 Điều 10 Thông tư 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định về việc áp dụng thuế suất 5% đối với một số thiết bị, dụng cụ y tế, trong đó bao gồm “vật tư hóa chất xét nghiệm”.


Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 83 / 2014 / TT - BTC quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3,4,5 Điều 4 Thông tư này”


02 mặt hàng nêu trên không phải là vật tư hóa chất xét nghiệm do vậy 02 mặt hàng này được áp dụng mức thuế GTGT là 10% theo hướng dẫn tại Danh mục Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83 / 2014 / TT - BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài Chính.


Tổng cục Hải Quan tiếp thu ý kiến của Công ty TNHH Fresenius Medical Care Việt Nam và sẽ đề xuất Bộ Tài chính xem xét chính sách về thuế giá trị gia tăng đối với hai mặt hàng nêu trên để phù hợp với mục đích sử dụng trong y tế.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Fresenius Medical Care Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái