BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2321 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso.

(Đ/c: Khu công nghiệp Nam Sách, tỉnh Hải Dương)


Trả lời công văn số 270114 - 01 / XNK ngày 28/01/2015 của Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso nêu vướng mắc thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về thủ tục hải quan:


  Thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông số 22 / 2014 / TT - BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.


  • Về mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3283 / TCHQ - GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS. Theo đó, hàng hóa đã xuất khẩu nay bị trả lại thực hiện theo loại hình nhập hàng xuất khẩu bị trả lại (A31).


  • Thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.


 2. Về chính sách thuế:


Theo quy định tại tiết c khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:


 • Doanh nghiệp không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trả lại đó;


 • Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó.


Như vậy, trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để tiêu hủy không được xét hoàn thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng

hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại; trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó.


Công ty có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Hải quan thực hiện việc kê khai chi tiết và theo dõi, đối chiếu lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra số hàng hóa phải nhập khẩu trả lại thực hiện tiêu hủy để thực hiện thanh khoản thu thuế theo hướng dẫn trên.


Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan quản lý Khu công nghiệp để được hướng dẫn và giải quyết thủ tục cụ thể./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục HQ TP Hải Phòng (để t / hiện) ;

 • Cục Thuế XNK (để phối hợp);

 • Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh