BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2323 / TCHQ - GSQL

V/v xử lý thuế đối với xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Đức Trà

(Đ/c: 161 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội)


Liên quan đến việc Công ty TNHH Đức Trà đề nghị được hoàn thuế đối với những xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn giai đoạn 2006 - 2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có đủ cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét đề nghị của Công ty nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty có văn bản giải trình và bổ sung hồ sơ để làm rõ việc đổi tên của Công ty TNHH Hoàng Trà thành Công ty TNHH Đức Trà. Trong văn bản giải trình, đề nghị Công ty nêu rõ việc thực hiện đổi tên doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 36 Nghị định số 43 / 2010 / NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ hay theo quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2005.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện. /.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh