BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2361 / TCHQ - TXNK

V/v thông quan tờ khai được bù trừ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4552 / HQBRVT - TXNK ngày 31/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh vướng mắc trong quá trình thông quan hàng hóa của các tờ khai được bù trừ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về bản chất, tiền thuế nộp cho những tờ khai hải quan được bù trừ tiền thuế đã vào Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật kế toán số 03 / 2003 / QH11 ngày 17/6/2003 quy định: “Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán”. Mặt khác, theo hướng dẫn tại khoản 13, Điều 21, Thông tư 212 / 2014 / TT - BTC ngày 31/12/2014 thì sau khi nhận được giấy Báo Có của Kho bạc Nhà nước gửi xác nhận số thuế phải nộp đã được bù trừ thì cơ quan hải quan sẽ hạch toán trừ nợ cho doanh nghiệp. Mặt khác, trong vòng 02 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan gửi Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước gửi trả Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho cơ quan hải quan nơi lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ để theo dõi, quản lý.


Như vậy, tại thời điểm gửi lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước cho Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại nơi hoàn trả thuế thì cơ quan hải quan chưa có chứng từ kho bạc để hạch toán thanh khoản nợ và thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng ủy nhiệm thu; thực hiện nhập thông tin bù trừ thuế vào chức năng J. (2.Nhập liệu / J .xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế) trên hệ thống kế toán tập trung để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho tờ khai mới và thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.


Sau khi Tổng cục Hải quan thực hiện nâng cấp chương trình kế toán tập trung sẽ xây dựng bổ sung chức năng mới để tự động thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên cơ sở nhập thông tin quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước.


Quy trình hạch toán kế toán số thuế hoàn kiêm bù trừ như hướng dẫn tại khoản 13, Điều 21, Thông tư 212 / 2014 / TT - BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT & TKHQ (để p/h);

  • Cục GSQL (để biết);

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái