BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3555 / BTC - TCHQ

V/v áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại SBQT Phú Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

 • Bộ Thông tin và Truyền thông;

 • Bộ Ngoại giao;

 • Bộ Công Thương;

 • Bộ Giao thông vận tải;

 • Ngân hàng Nhà nước;

 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

 • Cục Thuế các tỉnh, thành phố;

 • Các Ngân hàng TMCP: Ngoại thương Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công thương Việt Nam, Bưu điện Liên Việt, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.


Ngày 02/03/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1425 / VPCP - KTTH về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh: “Đồng ý bổ sung cửa khẩu sân bay quốc tế Phú Quốc được áp dụng chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua trong nước mang theo khi xuất cảnh Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xử lý

cụ thể”


Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 1425 / VPCP - KTTH , Bộ Tài chính thông báo cửa khẩu sân bay quốc tế Phú Quốc được áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31 / 2013 / QH13 , khoản 8 Điều 10 Nghị định số 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 72 / 2014 / TT - BTC ngày 30/5/2014.


Đề nghị các Bộ, ngành và các đơn vị phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại cửa khẩu sân bay quốc tế Phú Quốc hiệu quả.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, TCHQ;

 • Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn