BẢO HIỂM XÃ HỘI

VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 616 / BHXH - LT

V/v rà soát hồ sơ hưởng BHXH trước 9 / 1995

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Qua phản ánh của bảo hiểm xã hội (BHXH) một số tỉnh, thành phố và Công văn số 1614 / BHXH - QLHS của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng ngày 11/12/2014 về việc hồ sơ giải quyết chế độ BHXH giai đoạn trước tháng 9 / 1995 do Ngành Lao động Thương binh và Xã hội bàn giao sang có số sổ bị mờ hoặc sửa chữa, dập xóa cả trong sổ gốc quản lý đối tượng; số hồ sơ này hiện vẫn đang được BHXH các tỉnh, thành phố quản lý, chi trả cho người hưởng. Tuy nhiên, khi đối tượng có yêu cầu di chuyển hồ sơ hưởng BHXH về nơi cư trú mới thì không được BHXH tỉnh, thành phố nơi chuyển đến chấp thuận, gây khó khăn cho người thụ hưởng và BHXH nơi đối tượng chuyển đi.


Từ thực tế trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ hưởng BHXH giai đoạn trước năm 1995 (Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao sang) do BHXH tỉnh, thành phố đang quản lý chi trả để phân loại đối tượng, đề xuất phương án xử lý, lập danh sách gửi BHXH Việt Nam đối chiếu, tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thống nhất và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho BHXH các tỉnh, thành phố trong quản lý, chi trả BHXH cho người thụ hưởng.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Trung tâm Lưu trữ) trước ngày 15/4/2015 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (b / c) ;

  • Lưu: VT, LT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Đình Khương