TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  236 / GSQL - GQ2 

V/v vướng mắc mã loại hình XNK đối với trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài nguyên liệu của hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc về mã loại hình đối với trường hợp xuất trả nguyên liệu không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu của hợp đồng gia công cho chủ hàng nước ngoài của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số  230 / HQQNg - NV  ngày 13/3/2015. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  3283 / TCHQ - GSQL  ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan.


Theo đó, nguyên, phụ liệu (còn nguyên trạng hoặc không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu) của hợp đồng gia công khi xuất trả chủ hàng nước ngoài thì áp dụng mã loại hình B13.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ các tỉnh, TP (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn