TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  238 / GSQL - GQ3 

V/v: xin gia hạn thời hạn cho phép phương tiện vận tải thủy sang Campuchia và quay về Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

(đ/c:  C12 / 21  Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM)


Trả lời công văn số  132 / CV - XNK - BĐ  ngày 13/03/2015 của Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/03/2015, căn cứ để làm thủ tục hải quan đối với PTVT thủy vào sâu trong lãnh thổ Campuchia để giao nhận hàng được quy định tại Điều 79 và căn cứ để làm Thủ tục hải quan đối với PTVT thủy vào khu vực cửa khẩu để giao hàng xuất khẩu được quy định tại Điều 81.


Theo trình bày của Công ty tại công văn số  132 / CV - XNK - BĐ  thì địa điểm giao hàng của công ty nằm sâu trong lãnh thổ Campuchia vì vậy, căn cứ Điều 79 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đối với PTVT thủy của Công ty khi làm thủ tục hải quan qua biên giới người vận tải phải xuất trình giấy phép vận tải thủy qua biên giới do cơ quan có thẩm quyền cấp được quy định tại Thông tư số  08 / 2012 / TT - BGTVT  ngày 23/03/2012 của Bộ Giao thông vận tải; thời hạn lưu hành phương tiện thủy trên lãnh thổ Campuchia được quy định tại giấy phép vận tải thủy qua biên giới.


Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan thông báo để Quí Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn