TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  243 / GSQL - GQ3 

V/v: tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc tái xuất dưới dạng linh kiện

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội


Ngày 18/3/2015 của Công ty TNHH Quốc tế Delta có công văn số  150302 / CV -  Delta về việc ghi tại trích yếu gửi Cục Giám sát Quản lý về Hải quan. Về việc này, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở trả lời, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH Quốc tế Delta tại công văn 20 150302 / CV - Delta dẫn trên (bản sao kèm) và đề xuất ý kiến giải quyết báo cáo về Cục GSQL trước ngày 06/4/2015.


Cục Giám sát Quản lý về Hải quan để ghi Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu đề xuất báo cáo nội dung nêu trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn