BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2448 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH TES-AMM Việt Nam.

(Đ/c: Phòng A, Tầng 3, Tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội)


Trả lời công văn số  0101 / 2015 / CV  ngày 7/1/2015,  0201 / 2015 - CV  ngày 28/1/2015,  0301 / 2015 - CV  ngày 30/1/2015 và  0103 / 2015 - CV  ngày 1/3/2015 của Công ty TNHH Tes-Amm Việt Nam vướng mắc thủ tục hải quan đối với việc mua phế liệu, phế thải từ DNCX để xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về thủ tục đăng ký tờ khai một lần:


  Trường hợp Công ty đáp ứng quy định tại Điều 44, điểm c.2 khoản 3 Điều 49 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan của cơ quan chuyên ngành thì được đăng ký tờ khai nhập khẩu một lần và đăng ký tờ khai xuất khẩu phế liệu, phế thải (bao gồm phế liệu, phế thải mua của doanh nghiệp nội địa) tại các Chi cục Hải quan nơi quản lý một trong các DNCX mà Công ty đã mua hàng.


 2. Về Giấy phép xuất khẩu và phiếu theo dõi trừ lùi đối với hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép:


  Căn cứ quy định tại điểm đ.1 khoản 1 Điều 12 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC , hồ sơ hải quan làm thủ tục đối với trường hợp xuất khẩu phải có giấy phép, tổ chức, cá nhân phải nộp: “đ.1. Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản chụp khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi;”.


  Đối với trường hợp của Công ty đã được Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cấp phiếu theo dõi trừ lùi số lượng phế liệu, phế thải là chất thải nguy hại theo Giấy phép xuất khẩu số  2546 / TCMT -  QLCT&CTMT ngày 18/12/2014 của Tổng cục Môi trường (1.669.000 kg) sau khi xuất khẩu 46.060,4 kg còn lại 1.622.939,6 kg, để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Công ty, theo đó Tổng cục Hải quan thu hồi bản gốc Giấy phép xuất khẩu số  2546 / TCMT - QLCT&CTMT dẫn trên (kèm bản gốc Phiếu theo dõi trừ lùi do Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cấp) để làm cơ sở tách lượng phế liệu, phế thải được phép xuất khẩu. Thủ tục cấp Phiếu theo dõi trừ lùi và thanh khoản về lượng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  170 / TCHQ - GSQL  ngày 12/1/2012, cụ thể:


  - Đối với các Cục Hải quan từ Thừa Thiên Huế trở ra được làm thủ tục xuất khẩu tối đa 1.000 tấn.

  • Đối với các Cục Hải quan từ Đà Nẵng trở vào được làm thủ tục xuất khẩu tối đa 622.939,6 kg.


  • Thời hạn làm thủ tục xuất khẩu có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2015.


  • Khi làm thủ tục hải quan, ngoài hồ sơ, chứng từ theo quy định, doanh nghiệp xuất trình bản gốc văn bản này kèm bản chụp Giấy phép xuất khẩu của Bộ Tài nguyên môi trường và Phiếu theo dõi trừ lùi do Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cấp (có dấu giáp lai của Tổng cục Hải quan) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục xuất khẩu để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi.

 3. Về việc xác nhận trên hồ sơ vận chuyển xuyên biên giới:


Theo hướng dẫn tại mục số 26 hồ sơ vận chuyển xuyên biên giới theo Công ước Basel thì nước xuất  khẩu / văn  phòng hải quan nơi xuất xác nhận thời gian cụ thể rác thải mô tả ở trang trước đã được xuất đi vào thời gian nào. Do vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ trên bộ hồ sơ đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn đã xếp hàng lên phương tiện vận tải để xuất cảnh để xác nhận thời gian rác thải đã xuất khẩu.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, liên hệ với các đơn vị Hải quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên (02 bản);

 • Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để theo dõi);

 • Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh