TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  244 / GSQL - GQ2 

V/v mã loại hình đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Mascot Việt Nam.

(Đ/c: Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số  0315 / 19  ngày 13/3/2015 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam nêu vướng mắc mã loại hình đối với trường hợp nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:


Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  3283 / TCHQ - GSQL  ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS.


Theo đó, nguyên phụ liệu nhập khẩu để may đồng phục cho công nhân của doanh nghiệp đầu tư áp dụng mã loại hình A12 - nhập kinh doanh sản xuất.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Mascot Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP Hải Phòng (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn