BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2457 / TCHQ - GSQL

V/v hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  006 / CV - ĐTN  ngày 13/02/2015 của Doanh nghiệp tư nhân Đại Tuấn Nguyễn về việc nêu tại trích yếu (gửi kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo trình bày của Doanh nghiệp tại công văn số  006 / CV - ĐTN  dẫn trên, nguyên nhân dẫn đến hàng hóa của Doanh nghiệp tồn đọng chưa tái xuất được là vì lý do bất khả kháng, Công ty của Campuchia không thực hiện nhập khẩu lô hàng gồm 3.200 cái lốp ô tô đã qua sử dụng (trong 16 container). Để giảm thiểu thiệt hại trong việc lưu kho, bãi, lưu cont lô hàng, Tổng cục Hải quan đồng ý với kiến nghị của Công ty Đại Tuấn Nguyễn về việc chuyển và dỡ toàn bộ lô hàng gồm 3.200 cái (trong 16 container) lốp cao su đã qua sử dụng về bãi tập kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Giải pháp xanh Bình Phước (Địa chỉ tại Lô H5, khu công nghiệp Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).


Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:


 1. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:


  Khi Doanh nghiệp tư nhân Đại Tuấn Nguyễn có văn bản đề nghị, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I:


  1. Thực hiện niêm phong hải quan đối với 16 container hàng hóa nêu trên. Lập 02 Biên bản bàn giao nêu rõ số lượng container, số hiệu container, tình trạng bên ngoài container, niêm phong hải quan, niêm phong hãng vận tải, các lưu ý khác (nếu có); 02 Biên bản bàn giao được niêm phong giao cho Doanh nghiệp tư nhân Đại Tuấn Nguyễn chuyển cùng lô hàng và nộp cho Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ giám sát lô hàng khi lô hàng được vận chuyển đến địa điểm lưu giữ;


  2. Tiếp nhận hồi báo Biên bản bàn giao từ Cục Hải quan tỉnh Bình Phước sau khi lô hàng đã được vận chuyển đến địa điểm lưu giữ; phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xử lý vi phạm (nếu có).

 2. Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có trách nhiệm:

  1. Giao cho 01 Chi cục Hải quan thực hiện tiếp nhận lô hàng khi được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Phước.


  2. Chi cục Hải quan được giao nhiệm vụ giám sát lô hàng thực hiện tiếp nhận Biên bản bàn giao (có niêm phong) do Doanh nghiệp nộp, kiểm tra tình trạng bên ngoài của lô hàng, đối chiếu nội dung xác nhận trên Biên bản bàn giao của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I để xác nhận trên Biên bản bàn giao và hồi báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I theo quy định; phối hợp xử lý vi phạm (nếu có);


  3. Sau khi kết thúc việc chuyển lô hàng nêu trên vào kho, bãi tập kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Giải pháp xanh Bình Phước, Chi cục Hải quan thực hiện niêm phong kho hàng để đảm bảo quản lý giám sát hải quan trong thời gian lưu gửi hàng hóa tại địa điểm nêu trên.

 3. Trách nhiệm của Doanh nghiệp tư nhân Đại Tuấn Nguyễn:

 1. Chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng lô hàng từ khi vận chuyển hàng hóa từ cảng Cát Lái đến kho, bãi tập kết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại giải pháp xanh Bình Phước (Đ/c: tại Lô H5, Khu Công nghiệp Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước);


 2. Giao Biên bản bàn giao có niêm phong Hải quan cho Chi cục Hải quan liên quan thuộc cục Hải quan tỉnh Bình Phước;


 3. Thực hiện các kết luận về xử lý lô hàng của cơ quan có thẩm quyền.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Doanh nghiệp tư nhân Đại Tuấn Nguyễn (thay trả lời)

  (Đ/c: Số  369 / 2  Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh);

 • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh